Hoe beoordeelt de fiscus een gouden handdruk

Een gouden handdruk wordt door een werkgever aan een werknemer betaalt als ontslagvergoeding. Deze ontslagvergoeding kan fiscaal vriendelijk zijn. Bijvoorbeeld indien u dit geld in een stamrecht bv laat vloeien. Hieronder vindt u enkele waardevolle tips en adviezen.

 • Bij het toekennen van een schadeloosstelling wordt door de fiscus onderscheid gemaakt tussen een kwalitatieve en een kwantitatieve toets om te bepalen of er sprake is van een Recht op Vervroegde Uittreding (RVU) en daarmee een extra heffing van 26%.
 • Bij het toekennen van een gouden handdruk of schadeloosstelling moet altijd eerst naar de kwalitatieve toets bekeken worden, daarna eventueel nog naar de kwantitatieve toets.

Stappenplan gouden handdruk

De kwalitatieve toets

Er is sprake van een 26% eindheffing als de ontslaguitkering ten doel heeft te voorzien in een overbrugging naar de ingangsdatum van de pensioen- of AOW-uitkeringen dan wel een aanvulling is op pensioenuitkering. In de onderstaande 2 meest voorkomende ontslagsituaties is geen sprake van een RVU en dus zal er geen eindheffing plaatsvinden.

1. Bij ontslag wegens reorganisatie geen eindheffing

Als de reorganisatie plaatsvindt met het oog op de vermindering van het personeelsbestand op basis van objectieve criteria, waarbij niet de intentie bestaat alleen ouderen met het oog op de vervroegd uittreden te ontslaan, is er niets aan de hand.

Onder objectieve criteria wordt verstaan:

 • Reguliere toepassing van het huidige LiFo-systeem (last in – first out) binnen de diverse leeftijdsgroepen, waarbij de werknemers met de meeste dienstjaren de sterkste rechtsbescherming genieten;
 • Toepassing van het afspiegelingsbeginsel, waarbij de betrokken groep ontslagen werknemers een afspiegeling vormt van het totale werknemersbestand.

Dus wanneer een gelijke groep oudere werknemers vanaf een bepaalde leeftijd (bijvoorbeeld 55, 60 of 62 jaar) de mogelijkheid heeft om met een financiële regeling af te vloeien en verder worden er geen personeelsleden ontslagen dan zal de inspecteur der belastingen stellen dat er sprake is van een RVU en dus zal er een 26%-eindheffing aan de werkgever worden opgelegd.

2. Geen eindheffing bij niet leeftijd gerelateerd individueel ontslag

Een uitkering bij ontslag wegens disfunctioneren, heeft in beginsel niet tot doel een inkomen overbrugging te geven tot het ingaan van een pensioen- of AOW-uitkering. Onder ontslag wegens disfunctioneren worden in dit verband ook vergelijkbare ontslag gronden begrepen, zoals bijvoorbeeld onenigheid over het te voeren beleid of onverenigbaarheid van karakters. De hoogte van dergelijke uitkeringen wordt meestal bepaald met behulp van de kantonrechtersformule. Dat geldt uiteraard niet als blijkt dat de betrokken werkgever voornamelijk werknemers van of boven een bepaalde leeftijd (bijvoorbeeld 55, 60 of 62 jaar) 'wegens disfunctioneren' ontslaat. Ook in dit geval zal de belastinginspecteur stellen dat er sprake is van een RVU en dus zal er een 26%-eindheffing aan de werkgever worden opgelegd.

Overige situaties

Voor de situaties waarbij geen sprake is van reorganisatie of disfunctioneren, wordt de financiële regeling bij ontslag getoetst op basis van de kwantitatieve benadering.

De kwantitatieve toets

Ten aanzien van de kwantitatieve toets kunnen er twee situaties onderscheiden worden: de situatie waar de ingangsdatum van de periodieke uitkeringen bij toekenning vaststaat en de situatie waarin dit niet het geval is.

Ingangsdatum van de periodieke uitkeringen staat vast.

Er zijn twee toetsen mogelijk

 • De 55-jaartoets: deze geldt wanneer de periodieke uitkeringen uiterlijk op de dag voordat de werknemer de 55-jarige leeftijd bereikt, eindigen. Er is dan geen sprake van een RVU indien geen enkele uitkering op jaarbasis hoger is dan 100% van het laatstgenoten reguliere jaarsalaris uit de dienstbetrekking waaruit de werknemer wordt ontslagen;
 • De 70%-toets: deze geldt wanneer niet wordt voldaan aan de 55-jaartoets. Hier dient een fictieve actuariële berekening plaats te vinden, waarbij naar actuariële maatstaven moet worden berekend welke maximale gelijkblijvende periodieke uitkeringen kunnen worden aangekocht over de gehele looptijd. De looptijd wordt gesteld op de periode tussen de ingangsdatum van het stamrecht tot aan de dag 24 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de AOW dan wel de eerdere pensioendatum. De regeling is geen RVU indien de aldus berekende jaarlijkse uitkering, tezamen met de naar verwachting te ontvangen uitkeringen uit dezelfde vroegere dienstbetrekking (WW, ZW, WAO, VUT, prepensioen, levensloop, etc), gelijk is aan of minder bedraagt dan 70% van het laatstgenoten reguliere salaris.
 • Na de berekening mag de pensioendatum niet meer worden gewijzigd en de laagste uitkering mag niet minder bedragen dan 75% van de hoogste uitkering. De 70%-toets is slechts een fictieve toets.
 • Blijkt de regeling op basis van de 70%-toets geen RVU te zijn, dan mag de daadwerkelijke looptijd en de hoogte van de termijnen (binnen de bandbreedte 100:75) afwijken.

De ingangsdatum van de periodieke uitkering staat niet vast

 • In de toekenningsfase kan men er bij fictie vanuit gaan dat het stamrecht ingaat op de dag van storting bij de verzekeraar. Indien wordt voldaan aan de 55-jaartoets of de 70%-toets, berekend op grond van die fictie, is er geen sprake van een RVU.
 • Er vindt bij de kwantitatieve toets dus maar 1 beoordeling plaats, te weten bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Wordt dan vastgesteld dat er geen eindheffing verschuldigd is dan kan een latere wijziging daar geen verandering meer in brengen.

Tips en bronnen over ontslagvergoeding en gouden handdruk

Let op: bij de totstandkoming van dit artikel is zeer zorgvuldig te werk gegaan. Bovenstaande info kan echter wijzigen of niet op uw situatie van toepassing zijn. Raadpleeg daarom altijd een expert.

 • http://www.advocaatvoorontslag.nl/ww-uitkering@@WW uitkering
 • http://www.werk-en-inkomen.com/Ontslagvergoeding@@Ontslagvergoeding
 • http://www.gouden-handdruk-berekenen.nl/Met_welke_belasting_moet_ik_rekening_houden_bij_een_gouden_handdruk@@Ontslagvergoeding belasting