Lijfrente afkopen zonder revisierente in 2022

Lijfrente afkopen, maar afkoop tegen welke prijs en wat zijn de gevolgen in 2022?

Sparen_bij_de_belastingdienst-IntroPlaatje.jpg

Een lijfrenteverzekering sluit u normaliter af voor vele jaren. U betaalt aan de verzekeringsmaatschappij waar de polis loopt jaarlijks een bepaalde premie en als het even kan, trekt u de betaalde lijfrente premies bij uw aangifte inkomstenbelasting weer af van het belastbare inkomen. Door deze fiscale aftrekpost krijgt u een deel van het geld terug en betaalt de Belastingdienst in feite mee aan de opbouw van uw lijfrente kapitaal. Maar er kunnen inmiddels ook hele goede redenen zijn voor het afkopen van uw lijfrenteverzekering nog voordat de lijfrentepolis tot uitbetaling komt. Misschien moet u wel afkopen door een echtscheiding, een schuld of een studieschuld. Maar wat zijn de fiscale gevolgen van het afkopen van uw lijfrenteverzekering? Zoals u zult zien, maakt het daarbij nogal verschil uit welk jaar de polis stamt en wat de dagwaarde van de lijfrente verzekering is. Afkoop is in veel gevallen duur.

Wat is het afkopen van een lijfrenteverzekering?

Het afkopen van een lijfrenteverzekering is het laten uitbetalen en het ontvangen op de rekening courant rekening van het geld uit de lijfrente polis. Maar hoeveel geld zult u dan uitbetaald krijgen?

Lijfrenteverzekering afkopen en de Belastingdienst

De fiscus faciliteert uw lijfrentepolis doordat u zodra er sprake is van een pensioentekort de betaalde premies in mindering kunt brengen op uw inkomen. Een lijfrenteverzekering is een contract voor meerdere jaren en daaraan zijn ook een aantal voorwaarden verbonden. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat u de polis juist niet afkoopt. De polis afkopen is in de meeste gevallen dan ook zeer nadelig en heeft extra heffingen tot gevolg. Koopt u wel af, dan wordt u daarvoor op twee manieren bestraft:

  1. De Belastingdienst belast alle afgetrokken premies inclusief het daarover opgebouwde rendement. Anders gezegd u betaalt alsnog belasting over de dagwaarde van de lijfrentepolis minus de niet afgetrokken bedragen.
  2. De Belastingdienst berekent u in veel gevallen een revisierente. Deze rente bedraagt maar liefst 20% van de dagwaarde van de lijfrentepolis. Deze revisierente werd met de herziening van het belastingstelsel in 2001 ingevoerd. De redenering daarbij is dat u doordat u het contract niet uitzit onterecht een aantal jaren voordeel hebt genoten in de vorm van het belastinguitstel.

Wat levert het afkopen van een lijfrente polis u netto op?

Per saldo houdt u dus in het ergste geval netto de dagwaarde van de polis over minus 52 procent belasting en minus 20 procent revisierente. Die 52 procent wordt door de verzekeringsmaatschappij verplicht ingehouden en de Belastingdienst bekijkt vervolgens hoeveel u in totaal verschuldigd bent. Dat kan dus betekenen dat u van de dagwaarde netto maar 28% aan kapitaal overhoudt. In het meest ongunstige geval heeft uw polis onderwaarde en levert de afkoop u helemaal geen cent op. Gelukkig zijn hierop ook uitzonderingen en soms is het premievrij maken een betere oplossing dan afkoop.

Afkoop lijfrenteverzekering zonder revisierente te betalen, hoe gaat dat in zijn werk?

Er zijn een aantal gevallen waarin u geen of minder revisierente hoeft te betalen. In die gevallen betaalt u alleen de 52 procent inkomstenbelasting:

  1. U betaalt geen revisierente voor oude contracten. Dan gaat het om contracten uit de tijd voordat de Brede Herwaardering plaats vond en waarvoor de premies voor 1992 werden betaald;
  2. U betaalt geen revisierente op de contracten en polissen van vóór 16 oktober 1990, waarvan de premies niet zijn verhoogd na 15 oktober 1990, maar eventueel tot 2000 nog wel premie is betaald;
  3. U betaalt geen revisierente op een polis waarvan de afkoopwaarde relatief klein is. In 2022 is dit gesteld op € 4.607;
  4. U betaalt geen revisierente als u nooit premies hebt afgetrokken of opgegeven aan de belastingdienst;
  5. U betaalt niet 20% revisierente als u met succes een beroep doet op de tegenbewijsregeling.

Wat is de tegenbewijsregeling bij afkopen?

Als uw polis minder dan tien jaar oud is, kunt u gebruik maken van de tegenbewijsregeling. Deze regeling houdt in dat u met succes aantoont dat de rente die de fiscus de afgelopen jaren is misgelopen in werkelijkheid lager is dan 20%. In dat geval betaalt u minder dan 20% rente.

Wat is de renseigneringsplicht van verzekeraars?

Sinds 2010 hebben verzekeraars bij de afkoop van een lijfrente verzekering de plicht om dit te melden aan de fiscus. Deze opgaveplicht wordt ook wel renseigneringsplicht genoemd. Vervolgens controleren de Belastingdienst en de betrokken belastinspecteur of u in uw aangifte inkomstenbelasting opgave hebt gedaan van de afkoopsom.

Financieel advies van de verzekeringsmaatschappij inwinnen

Wie zijn lijfrentepolis wil afkopen, moet dus met nogal wat zaken rekening houden om voor een optimale afkoop te kunnen zorgen. Vraag daarom eventueel om een aanvullend advies aan uw verzekeringsmaatschappij of een belastingadviseur. Bedenk ook dat de voorwaarden van een lijfrenteverzekering het afkopen van de lijfrentepolis kunnen uitsluiten.