Wat doet een financieel planner

Inleiding

Een financieel planner is een adviseur die zijn klant helpt bij het verkrijgen van inzicht in zijn financiële situatie nu en in de toekomst. Daarbij kijkt de financieel planner uiteraard welke fiscale voordelen er te behalen zijn. De financiële planner zorgt voor een advies op maat, uitgaande van de financiële doelstelling die de klant voor ogen heeft. Het kan daarbij gaan om uiteenlopende doelstellingen, als het lenen van geld voor het kopen van een huis of voor een zakelijke investering, om de erfenis voor nabestaanden fiscaal zo gunstig mogelijk af te rekenen met de belastingdienst, om het beheersen van financiële risico’s, om te sparen voor de opleiding van de kinderen en een om zo hoog mogelijk pensioen te realiseren vanaf een bepaalde leeftijd.

Voordelen van het raadplegen van een financieel planner

De financieel planner helpt door middel van onafhankelijk financieel advies bij het onderbouwen van de te nemen financiële beslissingen. Hij geeft de gevolgen weer van de voorgenomen financiële beslissingen op de diverse financiële gebieden voor de korte en langere termijn in relatie tot de financiële doelstellingen en adviseert over de haalbaarheid van voorgenomen beslissingen.

De financieel planner heeft diepgaand inzicht in diverse specialistische gebieden als belastingwetgeving, pensioenen, verzekeringen, hypotheken, risicomanagement,  obligaties en beleggingen, huwelijksvermogensrecht, wettelijk erfrecht, successierecht en testamentair erfrecht

Uiteraard kan een klant ook zelf een financieel plan opstellen, wanneer deze over de benodigde expertise beschikt. Het kan in dat geval zo zijn dat de klant wil sparren met een onafhankelijk financieel planner over het financiële plan dat hij heeft opgesteld. Het inschakelen van een financieel planner scheelt een hoop tijd en de klant kan ervan op aan dat er een realistisch en goed onderbouwd financieel plan komt.

Het financieel planning proces

Een degelijk financieel advies bouwt de financieel planner op in een aantal stappen. Uitgangspunt daarbij is de huidige financiële situatie, de gewenste financiële situatie uitgaande van de doelstellingen van de klant en de maatregelen die de klant moet nemen om de gewenste financiële doelstellingen te realiseren.

Stap 1:

vaststellen doelstellingen van de klant: wat wil de klant in financieel opzicht bereiken en met welke levensstandaard?

Stap 2:

verzamelen van relevante informatie over de klant: het gaat hier om kwalitatieve (bijvoorbeeld levensstijl, levensstandaard) en kwantitatieve informatie over de financiële situatie van de klant (bijvoorbeeld vermogenssituatie).

Stap 3:

Het analyseren van de informatie: de verzamelde informatie wordt door de financieel planner geanalyseerd, om een betrouwbaar beeld van de financiële situatie van de klant te verkrijgen en om inzicht te krijgen in de beschikbare en/of aan te trekken middelen om de doelstellingen van de klant te realiseren.

Stap 4:

Het opstellen van een financieel plan: tijdens deze stap stelt de financieel planner een stappenplan op voor het realiseren van de gestelde financiële doelen. De haalbaarheid van de financiële plannen speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol. Wanneer er onvoldoende financiële middelen zijn, zal de financiële doelstelling in overleg met de klant worden aangepast om een reëel niveau te bereiken.

Stap 5:

Uitvoering van het financieel plan: tijdens deze stap voert de klant het financieel plan stap voor stap uit.

Stap 6:

Toezicht op de uitvoering en evaluatie van het plan: tijdens de uitvoering van het plan door de klant houdt de financieel planner vinger aan de pols om te garanderen dat de financiële doelstellingen gerealiseerd worden. Zonodig actualiseert hij de analyse en stelt hij nieuwe maatregelen voor, gegeven veranderingen in de financiële situatie van de klant en eventueel gewijzigde financiële doelstellingen.

Gecertificeerd financieel planner

In Nederland is er de Stichting Certificering FFP. Deze stichting heeft (beroeps)regels en een norm (het keurmerk FFP) gesteld. Gecertificeerd financieel planners mogen gebruik maken van de titel FFP achter hun naam en worden opgenomen in het register van de stichting.