Minimumloon, minimumjeugdloon en minimumuurloon 2011

Inleiding

Om te voorkomen dat werknemers onderbetaald worden, is in de wet vastgelegd dat er een minimumloon is. Dit geldt voor werknemers van 23 tot 65 jaar. Daarnaast is er voor jongere werknemers (15-23 jaar) het minimumjeugdloon. Het minimumuurloon is niet in de wet vastgelegd, aangezien dat mede afhankelijk is van het aantal uur dat er in een volledige werkweek zit (zie verderop voor een nadere toelichting hierop). In dit artikel worden de belangrijkste punten inzake het minimumloon op een rij gezet en tevens worden de bedragen genoemd die vanaf 1 januari 2011 gelden.

De wet

Het minimumloon is vastgelegd in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (Wet WML). Het minimumloon geldt voor werknemers van 23 tot 65 jaar. Voor werknemers die jonger zijn gelden ook wettelijke minimumbedragen. In dat geval wordt gesproken over het minimumjeugdloon. Uitgangspunt van de Wet WML is dat de algemene welvaartsontwikkeling indien mogelijk ook tot uitdrukking komen in de inkomens van werknemers met minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Hierdoor gaat de wet uit van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling. Afwijking van deze hoofdregel is wel mogelijk. Dat is zo als er sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling dan wel volumeontwikkeling in de sociale zekerheidsregelingen.Waar het op neer komt is dat men het minimumloon en de uitkeringen wil laten meegroeien met de gemiddelde loonontwikkeling. Maar zodra dat economisch/ budgettair gezien niet meer houdbaar is, dan kan men de koppeling met de gemiddelde loonontwikkeling loslaten. Dat kan met name het geval zijn als de gemiddelde lonen erg zijn gestegen of als er relatief veel mensen een sociale uitkering ontvangen. In dat geval worden de uitgaven van de uitkeringen te hoog als men vast blijft houden aan de loonkoppeling.

Arbeidsinspectie/ onderbetaling

Onderbetaling komt in de praktijk voor. Om dit tegen te gaan voert de Arbeidsinspectie controles uit en legt ze sancties op. Ook kunt u zelf aankloppen bij de Arbeidsinspectie om onderbetaling te melden. Als u minder loon krijgt dan het wettelijk minimumloon, kunt u het beste eerst uw werkgever daarop aanspreken. Als dit niet helpt, kunt u naar de Arbeidsinspectie gaan. Werkgevers die werknemers minder uitbetalen dan het wettelijke minimumloon, krijgen daarvoor direct een boete van de Arbeidsinspectie. De hoogte van de boete hangt af van de mate van ontduiking en bedraagt maximaal 6700 euro per werknemer.

Het minimumloon 2011

Het minimumloon wordt twee maal per jaar aangepast, te weten per 1 januari en per 1 juli. Vanaf 1 januari 2011 bedraagt het bruto wettelijk minimumloon € 1424,40 per maand, € 328,70 per week en € 65,74 per dag. Het aanpassingspercentage ten opzichte van het vorige minimumloon is 0,59.

Het minimumjeugdloon 2011

Het minimumjeugdloon is gekoppeld aan het minimumloon. Per leeftijd wordt een percentage over het minimumloon genomen om tot het minimumjeugdloon te komen.

Leeftijd % van het Minimumloon Per maand in euro's Per week in euro's Per dag in euro's
22 jaar 85 1210,75 279,40 55,88
21 jaar 72,5 1032,70 238,30 47,66
20 jaar 61,5 876,00 202,15 40,43
19 jaar 52,5 747,80 172,55 34,51
18 jaar 45,5 648,10 149,55 29,91
17 jaar 39,5 562,65 129,85 25,97
16 jaar 34,5 491,40 113,40 22,68
15 jaar 30 427,30 98,60 19,72

Minimum uurloon 2011

Het minimumloon per uur staat niet in de wet. Dat is omdat een volledige werkweek in sommige organisaties 36 uur telt, terwijl andere organisaties een werkweek aanhouden van bijvoorbeeld 38 of 40 uur. Voor iedereen geldt wel het minimummaandloon. Hierdoor kan het minimumuurloon dus verschillen. Door het minimumweekloon (zie boven) te delen door het aantal uur dat in een volledige werkweek zit in de betreffende organisatie of branche, wordt het minimumuurloon berekend.

Voorbeeld: u bent 20 jaar en werkt op uurbasis bij een bedrijf waar een werkweek uit 38 uur bestaat. Het minimumuurloon is dan het minimumweekloon voor een 20-jarige = 202,15 euro, gedeeld door 38 uur = 5,32 euro per uur.

Wat was het minimumloon in 2010?

Bron: www.rijksoverheid.nl