Pensioen: eerder stoppen met werken

De wettelijke pensioenleeftijd gaat omhoog van 65 naar 67 jaar. Toch is er nog steeds de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Overwinteren in het buitenland (zoals Frankrijk, Spanje of zelfs Thailand en Indonesie) komt dan binnen hand bereik.Er staat veel informatie op internet over het eerder stoppen met uw werk, maar u krijgt hierin vele moeilijke woorden om de oren geslingerd. Daarvoor is dit artikel, hierin staat namelijk beschreven wat de moeilijke woorden zoal betekenen.

Wat is wat in pensioen land?

Actuaris Man of vrouw met wiskundeknobbel, in dienst van verzekeraar, die met sterftetabellen in de hand precies weet wanneer u gemiddeld overlijdt, en dus precies weet hoeveel geld de verzekeraar aan u kan uitkeren

AOW De afkorting van Algemene Ouderdoms Wet. Deze in 1957 in werking getreden regeling voorziet in een staatspensioen voor de 65-plussers die in Nederland hebben gewoond en/of gewerkt. Wordt betaald door 65-minners.

Dienstjaren Het aantal jaren dat een werknemer deelneemt aan een pensioenregeling. Dit aantal is van belang om te kunnen berekenen hoeveel pensioen wordt opgebouwd.

Eigen bijdrage De bijdrage die de werknemer moet betalen voor de pensioenregeling. Deze bijdrage wordt ingehouden op het brutoloon van de werknemer.

Eindloonregeling Pensioenregeling waarbij het laatst verdiende salaris als uitgangspunt voor het pensioen geld. Zie ook onder middelloonregeling.

Franchise Bedrag dat wordt afgetrokken van het bruto jaarloon voor het berekenen van de pensioengrondslag, omdat het pensioen rekening houdt met de AOW. Het pensioenreglement koppelt de franchise meestal aan de AOW.

Middelloonregeling Pensioenregeling waarbij het gemiddelde salaris als uitgangspunt voor het pensioen geldt. Zie ook onder eindloonregeling.

Opbouwpercentage Fiscaal gezien is de pensioenopbouw beperkt tot een maximumpercentage van het loon. Bij een eindloonregeling mag per jaar maximaal 2 % van de pensioengrondslag worden opgebouwd, bij middelloonregelingen is dat maximaal 2,25 %. Wordt gebruik gemaakt van een lage franchise, dan moeten de opbouwpercentages naar beneden worden bijgesteld.

Pensioengrondslag Het gedeelte van het bruto jaarsalaris dat overblijft na aftrek van de franchise. Over deze grondslag vindt de feitelijke pensioenopbouw plaats.

Prepensioen Tijdelijk pensioen dat u ontvangt voordat het levenslang ouderdomspensioen ingaat, fiscaal gemaximeerd tot 85 % van uw laatstverdiende salaris

Tijdelijk ouderdomspensioen Wie een levenslang ouderdomspensioen heeft dat voor het 65ste jaar uitkeert, mist de AOW als aanvulling op het pensioen. Voor dergelijke situaties is het overbruggingspensioen bedoeld.

Tips over pensioenen en eerder stoppen met werken

Uw tips over http://www.mijn-getal.nl/Berekening_pensioen_opbouw@@berekening pensioen hier? Meld uw tip snel aan!

Voorbeeld berekening pensioen opbouw

Regelmatig ontvang ik vragen over voorbeelden van berekeningen voor pensioen opbouw. Wie durft een mooi uitgewerkt voorbeeld te delen? Meld je aub aan!