Hoe krijg je het hoogste rendement op een lijfrente verzekering

U beschikt over één of meerdere lijfrente verzekeringen die zijn afgesloten voor 1 januari 1992 (koopsompolis) of 16 oktober 1990 (met periodieke premies). De belangrijkste juridische en fiscale regels zijn hieronder op een rijtje gezet.

De afgelopen jaren heeft de overheid veel wijzigingen doorgevoerd in de belastingwetgeving. Afhankelijk van wanneer een lijfrente verzekering of koopsom polis is afgesloten, gelden er andere regels, ook wel regimes genoemd. U kunt uw vrijkomend kapitaal op minimaal vier manieren gebruiken.

1. In één keer uitbetalen

Indien u één of meer lijfrente verzekeringen heeft welke zijn afgesloten voor 1 januari 1992 (gefinancierd tegen een éénmalige koopsom) of 16 oktober 1990 (gefinancierd tegen periodieke premie), heeft u de mogelijkheid om de lijfrente volgens de oude regelgeving op de polis(sen) te herroepen en kan het kapitaal vervolgens in contanten worden uitgekeerd. De consequentie hiervan is, dat over het gehele bedrag inkomsten belasting verschuldigd is en door u bij uw belastingaangifte als inkomen dient te worden opgegeven.

2 Aankoop tijdelijke lijfrente

De oude lijfrentepolis zijn fiscaal gunstiger dan de nieuwere. Voor u zijn er uiteenlopende mogelijkheden, zowel voor wat betreft de hoogte van de uitkeringen, de duur van de uitkering, alsmede ook de begunstigden. Met een tijdelijke lijfrente kunt u alle kanten op. Om optimaal te profiteren van de fiscale mogelijkheden, is het belangrijk u goed te laten adviseren.

3. Aankoop levenslange lijfrente

Met het vrijgekomen kapitaal koopt u een periodieke uitkering aan die u blijft ontvangen gedurende uw gehele leven. De lijfrente moet uiterlijk ingaan in het jaar dat u 70 wordt. Ook kunt u ervoor kiezen om de uitkering bij uw overlijden over te laten gaan op uw partner. Deze krijgt vervolgens (een percentage van) de uitkering die u ontving. Wel krijgt u in dat geval van de verzekeraar een iets lagere uitkering. Dit is het gevolg van de hogere kans op een langere uitkeringsduur, omdat de verzekeraar 2 ‘levens’ verzekert. Een alternatief is dat uw nabestaanden tegen een beperkte premie een aanvullende risicoverzekering afsluiten. Wanneer u kort na ingang van de periodieke uitkering overlijdt, dan zou er een grote reserve achterblijven bij de verzekeraar. Het afsluiten van een aanvullende risicoverzekering voorkomt dit. Bij vroegtijdig overlijden wordt dan een kapitaal uitgekeerd aan de nabestaanden dat ongeveer de grootte heeft van de hiervoor genoemde reserve. Om successierecht bij uitkering te vermijden is het noodzakelijk dat uw nabestaanden de premie van de verzekering betalen. In het kader van het successierecht spelen uiteraard nog andere factoren een rol, zoals bijvoorbeeld het huwelijksgoederen-regime. Dit betreft veelal zeer specifieke, persoonsgebonden materie. Laat u hierover goed adviseren door een deskundig adviseur.

4. Schenking van een lijfrente

Het is in bepaalde gevallen mogelijk om de lijfrente-termijnen te schenken, bijvoorbeeld aan kinderen. De materie van het schenkingsrecht is vaak zeer ingewikkeld. Een persoonsgebonden advies is daardoor veelal noodzakelijk. Een aanvullend individueel advies zoeken is raadzaam.

Waar u ook nog over na moet denken bij lijfrentes

Als de einddatum van uw verzekering in zicht is, zult u een aantal keuzes moeten maken voordat bij een verzekeraar een offerte aangevraagd kan worden: De duur van de uitkering: levenslang of tijdelijk. Hoe groot wordt de uitkering voor uw nabestaanden wanneer u overlijdt? Het is gebruikelijk dat bij overlijden van de eerste verzekerde de periodieke uitkering verlaagd wordt naar 70% van de oorspronkelijke uitkering. U kunt er echter ook voor kiezen om de periodieke uitkeringen gelijk te houden (100%). Uiteraard is de premie die u betaalt voor deze verschillende vormen verschillend.

U dient de betalingsfrequentie (-termijn) van de uitkeringen te kiezen: per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Achteraf of vooraf. Ook kunt u doorgaans kiezen voor het wel of niet betalen van een laatste uitkering. Dit is een laatste uitkering in de maand na overlijden van de verzekerde (bijvoorbeeld in verband met de uitvaart kosten).

Tips over lijfrente verzekeringen

Hier nog enkele tips:

Inhoudingen

De Belastingsdienst ziet lijfrente-uitkeringen als inkomen. De verzekeraar is daarom verplicht om de verschuldigde belasting en premies in te houden op uw uitkeringen. U kunt zelf aangeven of de verzekeraar rekening moet houden met onder meer loonheffingskorting. Ook houdt de verzekeraar 4,4% over maximaal EUR 30.623 (2007) in voor de Basisverzekering (premie ziektekostenverzekering).

Lijfrente pensioen in het buitenland

Als u in het buitenland woont kunnen eveneens belastingen en premies geheven worden. Voor de ziektekostenverzekering kan de premie per land verschillen. Eventueel kunt u een verzoek voor vrijstelling van heffing loonbelasting en premie volksverzekeringen indienen bij de Belastingdienst Particulieren Buiten land te Heerlen.

Administratieve handelingen

Het is bij wijzigingen in de polis ook nodig om een bewijs van leven op te sturen. Dit wordt ook wel een 'attestatie de vita' genoemd. U kunt hiervoor terecht bij het gemeentehuis en het bewijs mag maximaal zeven dagen oud zijn, gerekend vanaf de einddatum. Ook moet u een kopie van uw rijbewijs of paspoort meesturen.

Lijfrente berekening

Laat door verschillende experts voorbeeld berekeningen uitvoeren. Het laten berekenen van een lijfrente offerte kost geen geld.

Handige links over lijfrente verzekeringen en de koopsompolis

www.belastingdienst.nl.

Rabobank, Zwitserleven, Robein en Delta Lloyd.

Levensverzekeringen

U moet uw lijfrente niet verwarren met uw levensverzekering. De lijfrente is een uitkering voor uzelf na uw pensioeneren. Een levensverzekering keert uit na uw overlijden. Soms gaat er veel geld in een levensverzekering. De afkoopwaarde levensverzekering kan soms erg hoog zijn.