Minimum loon en minimum uurloon per juli 2011

Inleiding

Om te voorkomen dat werknemers onderbetaald worden, is in de wet vastgelegd dat er een minimum loon is. Dit geldt voor werknemers van 23 tot 65 jaar. Daarnaast is er voor jongere werknemers (15-23 jaar) het minimum jeugdloon. Het minimum uurloon is niet in de wet vastgelegd, aangezien dat mede afhankelijk is van het aantal uur dat er in een volledige werkweek zit (zie verderop voor een nadere toelichting hierop). In dit artikel worden de belangrijkste punten inzake het minimum loon op een rij gezet en tevens worden de bedragen genoemd die vanaf 1 juli 2011 gelden.

De wet

Het minimum loon is vastgelegd in de Wet Minimum loon en Minimum vakantiebijslag (Wet WML). Het minimum loon geldt voor werknemers van 23 tot 65 jaar. Voor werknemers die jonger zijn gelden ook wettelijke minimum bedragen. In dat geval wordt gesproken over het minimum jeugdloon. Uitgangspunt van de Wet WML is dat de algemene welvaartsontwikkeling indien mogelijk ook tot uitdrukking komen in de inkomens van werknemers met minimum loon en uitkeringsgerechtigden. Hierdoor gaat de wet uit van een koppeling van het minimum loon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling. Afwijking van deze hoofdregel is wel mogelijk. Dat is zo als er sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling dan wel volumeontwikkeling in de sociale zekerheidsregelingen.Waar het op neer komt is dat men het minimum loon en de uitkeringen wil laten meegroeien met de gemiddelde loonontwikkeling. Maar zodra dat economisch/ budgettair gezien niet meer houdbaar is, dan kan men de koppeling met de gemiddelde loonontwikkeling loslaten. Dat kan met name het geval zijn als de gemiddelde lonen erg zijn gestegen of als er relatief veel mensen een sociale uitkering ontvangen. In dat geval worden de uitgaven van de uitkeringen te hoog als men vast blijft houden aan de loonkoppeling.

Arbeidsinspectie/ onderbetaling

Onderbetaling komt in de praktijk voor. Om dit tegen te gaan voert de Arbeidsinspectie controles uit en legt ze sancties op. Ook kunt u zelf aankloppen bij de Arbeidsinspectie om onderbetaling te melden. Als u minder loon krijgt dan het wettelijk minimum loon, kunt u het beste eerst uw werkgever daarop aanspreken. Als dit niet helpt, kunt u naar de Arbeidsinspectie gaan. Werkgevers die werknemers minder uitbetalen dan het wettelijke minimum loon, krijgen daarvoor direct een boete van de Arbeidsinspectie. De hoogte van de boete hangt af van de mate van ontduiking en bedraagt maximaal 6700 euro per werknemer.

Het minimum loon 2011

Het minimumloon wordt twee maal per jaar aangepast, te weten per 1 januari en per 1 juli. Bekijk voor de bedragen die geleden van 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 het volgende artikel . Vanaf 1 juli 2011 zijn de bedragen met 0,76% verhoogd en bedraagt het bruto wettelijk minimum loon € 1435,20 per maand, € 331,20 per week en € 66,24 per dag.

Het minimum jeugdloon 2011

Het minimum jeugdloon is gekoppeld aan het minimum loon. Per leeftijd wordt een percentage over het minimum loon genomen om tot het minimum jeugdloon te komen.

Leeftijd % van het Minimumloon Per maand in euro's Per week in euro's Per dag in euro's
22 jaar 85 1219,90 281,50 56,30
21 jaar 72,5 1040,50 240,10 48,02
20 jaar 61,5 882,65 203,70 40,74
19 jaar 52,5 753,50 173,90 34,78
18 jaar 45,5 653,00 150,70 30,14
17 jaar 39,5 566,90 130,80 26,16
16 jaar 34,5 495,15 114,25 22,85
15 jaar 30 430,55 99,35 19,87

Minimum uurloon 2011

Het minimum loon per uur staat niet in de wet. Dat is omdat een volledige werkweek in sommige organisaties 36 uur telt, terwijl andere organisaties een werkweek aanhouden van bijvoorbeeld 38 of 40 uur. Voor iedereen geldt wel het minimum maandloon. Hierdoor kan het minimum uurloon dus verschillen. Door het minimum weekloon (zie boven) te delen door het aantal uur dat in een volledige werkweek zit in de betreffende organisatie of branche, wordt het minimum uurloon berekend.

Voorbeeld: u bent 20 jaar en werkt op uurbasis bij een bedrijf waar een werkweek uit 38 uur bestaat. Het minimum uurloon is dan het minimum weekloon voor een 20-jarige = 203,70 euro, gedeeld door 38 uur = 5,62 euro per uur.

Wat was het minimumloon in 2010?

Bron: www.rijksoverheid.nl