Gedragscode voor verantwoord lenen

Inleiding

Voor het aangaan van een hypotheeklening gelden een flink aantal gedragsnormen. Zeker sinds de kredietcrisis zijn deze normen aangescherpt en uitgebreid. Maar hoe zit dat bij alle overige vormen van leningen? In dit artikel een korte uitleg over de gedragsnormen voor verantwoord lenen

Geld lenen

Geld lenen voor een huis zal in veel gevallen een verstandige keuze zijn. Door zelf een huis te kopen en deze te financieren met een hypotheeklening kan er geprofiteerd worden van de waardestijging van het huis. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van de hypotheekrenteaftrek. Geld lenen voor andere (consumptieve) zaken is niet altijd verstandig. Helaas is het ook niet altijd te voorkomen. Geld lenen kost geld. De kosten verschillen nogal per leningsoort . Om te voorkomen dat privé personen teveel in geldnood en financiële problemen komen is er een gedragscode voor verantwoord lenen in het leven geroepen.

Gedragscode voor verantwoord geld lenen

De Vereniging voor Financieringsondernemingen (VFN)

Deze gedragscode is opgesteld door de Vereniging van Financieringsondernemingen (VFN) en de Nederlandse vereniging van Banken (NVB) en is van toepassing op alle krediet aan consumenten anders dan een hypotheekkrediet. Voor hypothecaire leningen geldt de Gedragscode Hypothecaire Financieringen . De VFN spant zich in om consumenten verantwoord te laten lenen, door in de gedragscode strenge normen op te nemen om overkreditering te voorkomen. Ook informeert de VFN over de verschillende soorten leningen en over mogelijke valkuilen. Verder is de keus aan de consument.

De gedragscode

VFN leden zijn bij kredietverstrekking verplicht om de VFN gedragscode na te leven. Structurele niet-naleving van de gedragscode leidt tot beëindiging van het lidmaatschap door ontzetting uit de Vereniging. In de gedragscode zijn bepalingen opgenomen dat alle VFN leden de consument goed moeten adviseren ten aanzien van de kredietvorm. Deze moet aansluiten bij de wens en mogelijkheden van de consument en bij zeer hoge rentekosten en overige kosten (meer dan 15% van de geldlening) moet dit nadrukkelijk in het kredietadvies te worden toegelicht. Tevens worden de zogenaamde ‘basisnorm’ en de ‘leennorm’ vastgesteld en toegepast. Deze normen worden bij de beoordeling van de financiële positie van de consument gehanteerd om te kijken of de consument wel financiële ruimte heeft om eventuele geldleningen te kunnen aflossen en om de rentekosten te kunnen betalen. Als een consument qua netto inkomsten niet boven de leennorm uitkomt, dan zal er ook geen lening worden versterkt. De normen zijn apart vastgesteld voor alleenstaanden, alleenstaanden met kinderen, twee volwassenen en gezinnen. Kijk voor meer informatie over de hoogte van de normen op www.vfn.nl

Verder zijn in de gedragscode zaken vastgelegd over de behandeling van de kredietaanvraag en over te voeren overleg bij financiële problemen. In dit laatste geval zal de kredietaanbieder begrip tonen voor de situatie en meewerken aan een oplossing als blijkt dat de consument aantoonbaar probeert zijn financiële positie te verbeteren.

Conclusie

Geld lenen is niet zonder risico’s en kan er ook voor zorgen dat mensen in (nog grotere) financiële nood komen. Om er voor te zorgen dat de kredietverstrekkers rekening houden met de situatie van de consument en deze voor overkreditering (te veel schulden) te behoeden, is er een gedragscode opgesteld. Ga bij het afsluiten van een lening goed na of de kredietverstrekker waarmee je aan tafel zit is aangesloten bij de VFN. Als dat het geval is dan weet je in elk geval dat zij de gedragscode onderschrijven en moeten toepassen. En dat zij dus niet alleen aan zichzelf denken maar ook een verantwoordelijkheid hebben richting de consument.

Gebruikte bron: www.vfn.nl