Wat zijn de verschillen tussen het Boeddhisme, Christendom, Islam, Hindoeisme en Jodendom

Inleiding

Vanaf de vroegste geschiedenis heeft de mens voor zijn onzekerheid kracht gezocht bij de goden. Om de verschillen tussen de religies te kunnen benoemen is het belangrijk om te weten wanneer, waar, hoe en waarom de religie is ontstaan. Ook is het belangrijk te weten hoe in onze tijd de beleving van elke religie afzonderlijk is.

Korte geschiedenis van het Boeddhisme

De geschiedenis van het Boeddhisme begint in het jaar 623 voor Christus met de geboorte van Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama werd geboren in de plaats Lumbini in Noord-India, als zoon van de leider van de staat Sakyas. Het begin van zijn leven was luxueus. Siddhartha Gautama groeide op en kwam in aanraking met de realiteit van het leven. Hij ontdekte dat het leven ondraaglijk veel lijden kende. Hij verliet het paleis en gaf zijn comfortabele leven op. Siddhartha Gautama werd een monnik zonder vaste verblijfplaats. Hij trok de bossen in op zoek naar een einde aan het lijden.

Beleving van het Boeddhisme in 2011

Het Boeddhisme is eigenlijk meer een filosofie dan een religie. Een boeddha is geen supermens of god. Het boeddhisme is een manier van leven. Gebeurtenissen zijn een gevolg van daden welke men zelf heeft veroorzaakt. Men brengt offers en verricht goede daden om een goed Karma te krijgen.

De doelstelling van Boeddhisme is; het lijden van alle wezens opheffen.

Korte geschiedenis van het Christendom

Over de geboorte, het leven, lijden en sterven van Jezus Christus zijn ongeveer 300 voorspellingen gedaan door profeten. De eerste voorspellingen dateren zelfs duizend jaar voor zijn geboorte. Onze jaartelling begint bij de geboorte van Jezus Christus. De geschiedenis van het Christendom begint wanneer Jezus Christus 30 jaar oud is en hij met zijn leerlingen door Judea reist. Hij vertelt zijn leerlingen en iedereen die het wil horen over de wil van God en het "nieuwe verbond" dat God door middel van Hem aan de mensen zal geven. Jezus laat de mensen inzien dat pijn en de vruchteloosheid van het leven een gevolg is van zonde. Jezus zelf is voor de zonden van de hele mensheid gekruisigd. Drie dagen later is Hij weer tot leven gekomen en heeft door de overwinning van zijn dood de hele wereld hoop gegeven voor verbetering. Na zijn definitieve vertrek naar het hiernamaals kregen zijn leerlingen de kracht om zijn boodschap verder door te geven. Belangrijke boeken voor het Christendom zijn de twee bijbelboeken;

 • Het Oude Testament, bevat verhalen tot de geboorte van Jezus Christus.
 • Het Nieuwe Testament, bevat o.a. Het leven van Jezus Christus, de handelingen van de apostelen en brieven van Petrus en Paulus.

Beleving van het Christendom in 2011

De kern van het Christendom is de verering van Jezus Christus als Zoon van God, de unieke openbaring van het heil van God voor de mensen. Er zijn een aantal regels waar je je volgens het Christelijk geloof aan moet houden.

 • De tien geboden;
  • Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
  • Gij zult de Naam van de Heer, Uw God niet misbruiken.
  • Gij zult de dag des Heren heiligen.
  • Eer uw vader en uw moeder.
  • Gij zult niet doden.
  • Gij zult geen overspel plegen.
  • Gij zult niet stelen.
  • Gij zult niet vals getuigen tegen uw naaste.
  • Gij zult geen onkuisheid begeren.
  • Gij zult niet begeren wat uw naaste toehoort.
 • De belangrijke regel; Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet.
 • Het grote gebod; Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.

De doelstelling van het Christendom is; hier op aarde zo te leven dat we een plek in het hiernamaals verdienen.

Korte geschiedenis van de Islam

De geschiedenis van de Islam begint in het jaar 610 toen Mohammed een openbaring van God kreeg. Zo wordt het verteld in de Islamitische overlevering. Een openbaring is volgens gelovigen een proces waarmee God zich bekend maakt aan mensen. Mohammed woonde in Mekka. De woorden die God tot Mohammed sprak zijn opgeschreven in de Koran. Moslims geloven dat de Koran letterlijk het woord van God bevat.

Beleving van de Islam in 2011

De Islam is voor Moslims een boodschap van gelijkheid en rechtvaardigheid. De Koran is van grote betekenis voor de hele Islamitische wereld. Er bestaan verschillende denkrichtingen in de islamitische wereld en er zijn veel en grote meningsverschillen. Een minderheid eist directe en letterlijke toepassing van de regels uit de Koran. Anderen zijn van mening dat toepassing van de regels afhankelijk mag zijn van de toestand in de maatschappij. Strenge religieuze leiders geven opdracht voor een sterke sociale controle. Deze controle wordt door de omgeving in stand gehouden en is kenmerkend voor de traditionele moslimgemeenschappen in Nederland.

De Islamitische kalender, is gebaseerd op de maancyclus. Daardoor valt de Ramadan soms in de zomer en soms in de winter. De Islam kent geen feesten die aan de seizoenen gebonden zijn.

Korte geschiedenis van het Hindoeisme

Het Hindoeisme kent geen stichter. De geschiedenis van het Hindoeisme gaat terug tot ongeveer 3500 jaar voor Christus. Archeologische vondsten van de beschaving in de Indus vallei (de bewoners langs de rivier de Indus werden later Hindoes genoemd) laten ons zien dat er in die streek rond 3500 voor Christus een hoogstaande beschaving bestond. Bewoners aanbaden God in verschillende hoedanigheden en uit hun religieuze uitingen blijkt een duidelijke verwantschap met het Hindoeïsme. Er zijn beeldjes gevonden van in lotus houding mediterende mensen of goden. Het Hindoeisme is een zoektocht naar het menselijk geluk. Het Hindoeïsme roept de mens op om door middel van een bepaalde leefwijze tot “her-eniging” te komen met Dat, wat zijn oorsprong is. Hindoeisme wordt ook wel “Sanatan Dharma” genoemd; de eeuwige leer.

De Bhagavad Gita wordt beschouwd als het meest “heilige” boek van de Hindoes.

Beleving van het Hindoeisme in 2011

In het Hindoeisme kent men meerdere goden en godinnen in verschillende verschijningsvormen. Bij het Hindoeisme streeft een mens naar het diepste inzicht met betrekking tot het leven. Binnen het Hindoeïsme kent men verschillende spirituele wegen, maar het einddoel van deze wegen is steeds hetzelfde, namelijk “Verlossing”, ook wel Verlichting, Bevrijding of God-realisatie genoemd.

Hindoes zien het Hindoeïsme als stam van een boom, waaraan alle andere godsdiensten als bladeren groeien. Dit verklaart de tolerantie ten aanzien van andersdenkenden en de dikwijls heftige afwijzing om andere mensen tot het Hindoeisme te bekeren.

Hindoes hebben respect voor alles wat leeft. Veel Hindoes zijn vegetariër, omdat ze geen dieren willen doden om te eten.

Het Hindoeisme kent de volgende tips voor een gezonder, gelukkiger bestaan;

 • Sta voor zonsopkomst op.
 • Ga regelmatig naar het toilet.
 • Neem elke dag een bad.
 • Ontbijt voor acht uur ’s morgens.
 • Was je handen voor en na het eten.
 • Poets je tanden na elke maaltijd.
 • Ga een kwartiertje wandelen na elke maaltijd.
 • Eet zwijgend en concentreer je op het eten.
 • Eet langzaam.
 • Masseer met je vingers elke dag je tandvlees.
 • Drink veel water.
 • Ga voor tien uur ’s avonds slapen.

Korte geschiedenis van het Jodendom

De geschiedenis van het Jodendom begint bij Abraham; de eerste Jood. De literatuur vertelt dat Abraham van God de opdracht kreeg om het tegen de rest van de wereld op te nemen en de afgodendienst te verwerpen. Die opdracht kreeg Abraham ongeveer 2000 jaar voor Christus in het Chaldeese Ur, waar hij was geboren. God beloofde Abraham, die al op hoge leeftijd was, dat hij nog kinderen zou krijgen, om zijn werk voort te zetten. God beloofde aan Abraham en zijn nakomelingen het land van Israël. "Israël", betekent "hij die met God worstelt". In de loop van de geschiedenis is het Joodse volk vaak van hun woonplek verdreven en vervolgt.

De principes en de geschiedenis van het Jodendom vormen de historische fundamenten van het Christendom en de Islam.

Beleving van het Jodendom in 2011

De Joden leven volgens de regels van de Thora. Hun voorganger noemt men Rabijn. Joodse diensten worden gehouden in de synagoge. De Joden kennen de volgende religieuze feesten;

 • Opgangs of Pelgrimsfeesten: Pesach, Sjavoeot, Soekot en Simchat Tora. Deze feesten worden al in de Bijbel genoemd. Ze wijzen naar het oogstseizoen in het land Israël. Tijdens deze feesten bezocht men de tempel in Jeruzalem om een offer te brengen.
 • De Hoge Feesten of ‘Ontzagwekkende Dagen’: Rosj Hasjana en Jom Kipoer. Hierbij staan inkeer en boetedoening centraal.
 • De Halffeesten: Chanoeka, Poeriem, Toe Bisjvat en Lag Baomer. Op deze feestdagen mag men werken, in tegenstelling tot de Pelgrimsfeesten en Hoge Feesten.

De Joden hanteren een maankalender van twaalf maanden. Een maanjaar is korter dan een zonnejaar, dit zou problemen kunnen geven met de feesten, doordat ze zouden opschuiven, zou een lentefeest als Pesach om de zoveel jaar in de herfst of de winter vallen. Om dit te voorkomen wordt de twaalfde maand, adar, zeven keer in de negentien jaar herhaald. Zo blijft het Joodse jaar in de pas lopen met de het zonnejaar.

De Joodse maanden zijn de volgende:

 • 1: nisan (30 dagen) maart-april
 • 2: ijar (29 dagen) april-mei
 • 3: sivan (30 dagen) mei-juni
 • 4: tammoez (29 dagen) juni-juli
 • 5: av (30 dagen) juli-augustus
 • 6: eloel (29 dagen) augustus-september
 • 7: tisjri (30 dagen) september-oktober
 • 8: chesjvan (29 of 30 dagen) oktober-november
 • 9: kislev (30 of 29 dagen) november-december
 • 10: tevet (29 dagen) december-januari
 • 11: sjevat (30 dagen) januari-februari
 • 12: adar (29 of 30 dagen) februari-maart
 • 13: extra adar (29 dagen) maart–april

De verschillen tussen bovengenoemde religies

 • Boeddhisme, Hindoeisme, Islam en Jodendom volgen de maankalender, het Christendom de zonnekalender.
 • De Boeddhistische jaartelling begint bij de dood van Gautama Boeddha, volgens deze jaartelling is het nu het jaar 2554.
 • De Christelijke jaartelling begint bij de geboorte van Jezus Christus. Volgens deze jaartelling leven we nu in het jaar 2011.
 • De Islamitische jaartelling begint met de verhuizing van Mohammed naar Medina, 15 of 16 juli in het jaar 622. Volgens deze jaartelling is het nu 1389.
 • De Hindoeistische jaartelling begint bij de dood van koning Vikram, 57 jaar voor Christus. Volgens deze jaartelling is het nu het jaar 2068.
 • De Joodse jaartelling begint bij het jaar waarin het Jodendom aanneemt dat de schepping van de wereld heeft plaatsgevonden. Op grond van de Tenach is dit in het jaar 3761 voor de gangbare jaartelling. Volgens de Joodse jaartelling is het nu het jaar 5771.
 • Elke religie heeft zijn eigen feestdagen.
 • Jodendom, Christendom en Islam hebben Abraham als voorvader, Boeddhisme en Hindoeisme niet.
 • Jodendom, Christendom en Islam kennen 1 God, Het Hindoeisme kent meerdere goden en het Boeddhisme gaat uit van de goedheid van de mens.
 • De Joden kennen de Tora, Christenen de Bijbel, Islamieten de Koran, het Hindoeisme en Boeddhisme hebben meerdere verhalen.
 • Elke religie kent zijn eigen rituelen.
 • Christendom en Islam gaan uit van een leven na de dood, de Joden wachten nog altijd op de Verlosser, het Boeddhisme werkt aan een eind van het lijden en het Hindoeisme naar het diepste inzicht van het leven.
 • Het Hindoeisme kent verschillende "kasten", daarom is de Hindoemaatschappij is verdeeld in vier groepen;
  • Brahmanen of priesters,
  • Kshatriya’s of edelen en soldaten,
  • Vaishya’s of kooplieden en
  • Sudra’s of dienaren.

Tenslotte

Mensen vinden steun in religie. Eigenlijk is het moeilijk om de verschillen aan te wijzen. In principe staat elke religie voor het geluk en welbevinden van de mensen. Het is jammer dat we dit vaak uit het oog verliezen en dat er oorlogen worden gevochten omwille van het geloof. Het gaat om gelijkheid en rechtvaardigheid. Om goedheid en inzicht.

foto: Wikipedia; Kirchor Diagram of the names of God.